Menu

1900 -1919

Den 1. Juli 1900 afholdt Skovby skytteforening præmieskydning med indbudte fra omkring liggende skytteforeninger: Særslev, Nørre Esterbølle og Ore. Det skulle gå rigtigt til, så følgende regler blev indskærpet:

1. Skydningen begynder 8 om morgen. De indmeldte kredse må til den tid møde med en mand for kontrollens skyld, imodsat tilfælde må de finde dem i den stedfundne ordning.

2. Der skydes i klasser således at første og anden klasse skyder for sig og tredje og fjerde klasse skyder for sig.Afstand 250 meter. første års skytter skyder fra 200 meter, alle til 8 delt skive.

3. Alle skytter skyder med 6 skud hver. Indskud 65 øre, som bruges til præmier, hver fjerde mand for præmie

4. Den skytte der opnår højst point i de skud er skyttekonge, er der flere om den værdighed, omskydning 1 skud, have flere skytter samme points er den bedst hvis sidste skud er bedst, er de også ens er næstsidste skud afgørende og så fremdeles.

5. Pletskydning som skytter kan deltage i fra morgenstunden, indskud 25 øre pr skud som fordeles ligeligt mellem kassen og pletskyderne.

6. Der holdes mesterskabsskydning 3 omgange. De 6 skytter som have højst point skyder 5 skud hver gang og 2 går af i hver omgang. Den skytte som opnår højst point lagt til hovedskydningen er mesterskabsskytte og får en af Skovby Kredsen udsat præmie.

7. De kredse som modtager indbydelsen må møde med halvdelen af deres indmeldte skytter og indmeldelsen må ske til 20. juni.

8. Efter endt skydning antagelig kl 4 marcheres der til forsamlingshuset, hvor der afholdes folkefest og præmieuddelingen finder sted.

 

Fra september 1903 noteres at der skulle uddannes ledere af gymnastikken og det vedtoges at lade Hans Jacob Hansen komme på Askov Højskole til et 4 ugers kursus i gymnastik mod at han får 45,- kr i understøttelse af amtsskytteforeningen iberegnet koster det mere må han selv betale resten. Hans gymnastikledelse gik vist godt og foråret 1904 havde bestyrelsen besluttet at afholde gymnastikfest søndag d. 20. marts. Til at dække udgifterne betales en entré af 30 øre til gymnastik og 40 øre til dansen. Begge dele 60 øre og børn 15 øre. 

De kommende år anes dyrtiden og entrepriserne til foreningens arrangementer stiger jævnligt med en femøre ved prisreguleringerne med fine rabatter ved samlet køb. I jubilæumsåret 1909 (25 år) bliver der ikke nævnt initiativer i den anledning, men det nævnes fra årets generalforsamling i april, at det dårlige vejr på dagen betød, at kun 4 mand var mødt frem. Førnævnte gymnastikinstruktør Hansen blev påskønnet for sin store indsats og fik 3 sølvspiseskeer af foreningen. Året efter blev man opmærksom på 25 års jubilæet og der blev planlagt en større præmieskydning i løbet af sommeren - der nærmest overlades til bestyrelsen. Det skete så i september 1910 på banen i Tofte, hvor til der var indbudt skytter fra nabosognene Bogense, Ore, Nørre Esterbølle, Hårslev, Klinte og Grindløse. Fra århundredets start bemærkes endvidere, at foreningen nu også har gymnastik for piger på programmet.

 

I 1913 brugtes en del penge på at renovere skydebanen og reparere skydevolden og lidt lokalkolorit anes, da bestyrelsen noterer' ...angående Johannes Andersens deltagelse i et gymnastikkursus. Da Johannes Andersen ikke vil forpligtige sig til at lede gymnastikken i Skovby vil foreningen ikke lægge navn til, men henvise ham til skytteforeningen i Ore, da han vil oparbejde gymnastikken der.

Fra samme år noteres, at kvinder for første gang kom med i foreningens bestyrelse. I 1909 fik danske kvinder valgret til lokalvalgene og fra 1915 også folketingsvalgene. I Skovby var det Jørgine Jørgensen og Petra Jakobsen der brød muren.

Skytterne og gymnasterne kom også ud at se med DSB og der blev arrangeret udflugter for medlemmerne. 1. juli 1917 var de af sted og bestyrelsen noterede' ..det vedtoges efter indbydelse fra Skovby sangforening sammen med denne forening at foretage den årlige udflugt til Snoghøj søndag d. 1 juli med toget fra Kassemose St. kl 8:02 formiddag. Kun foreningens medlemmer kan deltage. Billetter til turen 1,50 kr pr Deltager'.

I foreningenes næste protokol noterer bestyrelsen på et møde i november 1918' det vedtoges at anmode Willemoes Rasmussen om at være gymnastiklærer for karlegymnastikken og lærinde Frk. Petersen om at være gymnastiklærinde for pigerne. Til belysning af gymnastiksalen (i forsamlingshuset) vedtoges det foreløbig at bruge carbidcykellygter. Endvidere vedtoges at sælge den ammunition, som foreningen har i behold.

 

I 1919 opstod der lederkrise i foreningen, da den generalforsamlingsvalgte bestylese skulle konstitueres. Ingen ville være formand og der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i maj. En behjertet sjæl, Karl Kristiansen, påtog sig at referere tingenes gang i året 1919. Til den fornævnte ekstra generalforsamling mødte ingen medlemmer, hvorfor der selvfølgelig intet blev foretaget. Skydning blev heller ikke afholdt, hvorimod gymnastikken forsattes indtil distriktsopvisningen 15. juni hvor foreningens karlehold blev nr. 1. Da vinteren nærmede sig og bestyrelsen stadig intet lod høre fra sig, besluttede gymnasterne at påbegynde gymnastik for karle og drenge. Der forsøgtes også med gymnastik for piger, men denne vandt ingen tilslutning. Gymnastik for karle og drenge blev øvet med held. For karlenes vedkommende med det resultat at de atter blev nr. 1 ved distriktsopvisningen. Da bestyrelsen som nævnt intet har foretaget sig har undertegnende på gymnasternes opfordring ført foreningens skrftlige sager, slutter Karl Kristiansen. På generalforsamlingen i maj 1920 blev samme Kristiansen valgt til ny formand og det vedtoges at lade formand og delingsførere være kontingentfri. Og med den nye formand kom der gang i sagerne. 

På første bestyrelsesmøde en uge efter generalforsamlingen blev der besluttet at få gymnasternes redskaber, hest og buk, repareret og skydningen kom i faste rammer med træningen hver søndag skiftevis om formiddagen og eftermiddagen' .. det retter sig efter gudstjenesten i Skovby Kirke' noterer formanden og slutter med 'Der sattes en multkt (bøde - red.) for udeblivelse fra bestyrelsesmøder på 1 kr. og for at komme for sent 25 øre. Mødet er hævet' Nye tider, nye skikke

Luk